ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Вели Лове" ЕООД и Общите условия за ползване на Платформата, като уреждат отношенията между Потребителите и

„Вели Лове" ЕООД

I. ДЕФИНИЦИИ


За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206422448, със седалище и адрес на управление в град София, ул.Методи Кусевич 28, представлявано от Управителя Велислава Ивайлова Георгиева, което притежава и администрира Платформата.
2. Платформа - уеб базираният сайт https://velifans.com/ и всички негови подстраници, на която сайта предоставя услуги на Потребители на Платформата за достъп до услуга, представляваща запис на кратко персонализирано видео съдържание – поздравително видео срещу заплащане на определената цена от сайта. Платформата предоставя на Потребителя информация , която Потребителят може да ползва при спазване от негова страна на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания от сайта. Услугите, които не са изрично включени в настоящите Общи условия и/или посочени на Платформата, не се предоставят и не могат да бъдат изисквани от Платформата, от Потребител или от която и да е Трета страна.
3. Потребител – физическо лице, което посещава Платформата и/или използва Услугата, предоставяна чрез Платформата. Потребители могат да бъдат дееспособни физически лица на възраст 18 години или повече. На непълнолетни лица не се позволява да използват Услугата, предоставяна на Платформата.

4. Видео - кратко персонализирано видео съобщение - поздравително видео, записано от модел по поръчка на Потребител, направена чрез Платформата съгласно условията на последната.
5. Услуга – запис на поздравително видео.
6. Общи условия - настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на услуга, която се предоставя от сайта на Потребителя, съгласно условията тук, който договор има правнообвързваща сила за сайта и Потребителите на Платформата. Страни по договора са сайта, от една страна, и Потребителят, от друга страна. Общите условия включват условия за ползване на Платформата, правила за поръчване и получаване на видео поздрав, правата и задълженията на Потребителите, ползващи Платформата, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Платформата. С приемането на Общите условия и/или с всяко извършено действие чрез Платформата, Потребителят декларира и заявява, че е запознат с и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Потребителя на Платформата представлява и се счита за електронно волеизявление, че е съгласен с, потвърждава и приема настоящите Общи условия и встъпва в договорни отношения със сайта. Потребителят следва да прочете внимателно действащите Общи условия преди да пристъпи към ползване на Платформата. Приемането и съгласието с тези Общи условия е задължителна предпоставка за използването на Платформата и предоставяне на Услугата на Потребител.
7. Траен носител - означава всеки инструмент, който дава възможност на Потребителите да съхраняват информация, адресирана лично до тях, по начин, достъпен за бъдещо ползване, и за период от време, достатъчен за целите на информацията,който е 10 дни и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на Потребителя да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на период от 10 дни и сайта, предоставил информацията, не може да я променя.. Страни - означава както сайта, така и Потребителят.
8. Страна - означава сайта или Потребителят.
9. Трети страни/лица - означава всички други лица, организации и органи освен сайта и Потребителя.
10.В персонализирания видеопоздрав може да фигурира еротичен стил и обръщения.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Достъпът до Платформата е свободен, не се изисква регистрация в Платформата и създаване на Профил.


III. ПОРЪЧВАНЕ НА ВИДЕО Поздрав ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА

1. Потребителят дава изричното си съгласие за приемане на настоящите Общи условия и да бъде обвързан с договора за услуга, като ги приема и потвърждава чрез електронните средства на Платформата. Потребителят заявява и декларира, че за сключването на договора за услуга и приемането на Общите условия не са необходими допълнителни действия и одобрения. Договорът за услуга и Общите условия са правно обвързващи и имат същия задължителен правен характер, както ако са подписани на хартиен носител, и се приемат за доказателства в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове.
2. Услугата, свързана със записване на видео поздрав, се предлага на Потребителите от Платформата. Потребителите могат да правят поръчки за записване на видео поздрав на Платформата без да имат регистрация на Профил на Платформата. За поръчване на видео поздрав е задължително попълването на следните данни за Потребителя: (1) име и фамилия; (2) адрес на електронна поща (имейл); (3) телефон за връзка; и/или други изискуеми данни съгласно формуляра за поръчка на Платформата.
3. Потребители на Платформата могат да правят поръчки за записване на видео на Платформата, следвайки инструкциите на стандартната форма за поръчки на Платформата, които могат да бъдат променяни от време на време. За извършване поръчката за записване на видео, Потребителят трябва да избере тип видео на Платформата, да напише инструкции за съдържание на видеото, които могат да съдържат до 500 символа, както и да направи плащане на цената на видеото, съгласно раздел IV и раздел V по-долу от настоящите Общи условия.
4. За избягване на всякакво съмнение, поръчката се счита за завършена след плащане от Потребителя на цената на видео поздрава, съгласно раздел IV и раздел V от настоящите Общи условия. Без да бъде извършено плащането поръчката, същата не се счита за завършена и нито за платформата, нито за Партньора възникват задължения във връзка с изпълнение на Услугата. От този момент се счита за сключен договорът между Страните. Със завършване на поръчката, лицето, което е направило поръчката, декларира и гарантира, че не е недееспособно или непълнолетно лице, респективно че е получило съгласие от родител/настойник, в случай че е непълнолетно, както и че използва своята действителна самоличност и данни при извършване на поръчката.
5. След завършване на поръчката за записване на видео поздрава, Потребителят ще получи на посочения от него адрес на електронна поща (имейл) електронно съобщение с потвърждение за извършената поръчка.Линка за свалянето му ще е активен 10 дни.
6. Извършването на поръчка за записване на видео поздрав на Платформата представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя, че е съгласен с настоящите Общи условия, както и с плащане на цената за същото, в размера, при условията и съгласно сроковете, определени съгласно раздел IV и раздел V по-долу от настоящите Общи условия.
7. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че обичайният срок за записване на видео поздрав е различен за всеки тип видео. . Срокът за записване на видеото започва да тече от момента, в който цената за поръчаното видео е изцяло платена от Потребителя.
8. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че инструкциите за съдържание на видеото, което поръчва, не може да съдържа расистки, обидни или други накърняващи доброто име и морала, думи, изрази и/или жестове.
9. Потребителят носи отговорност за съдържанието на инструкциите, които дава на сайта при поръчка за записване на видео, включително за това видеото да не съдържа расистки, обидни или други накърняващи доброто име и морала, думи, изрази и/или жестове, които да бъдат изпълнени от модела, включено във видеото и/или чрез него да не се нарушава закона и/или правата на Трети лица. Потребителят се съгласява и потвърждава, че всички претенции на сайта, други Потребители, или Трети лица във връзка с непозволено съдържание на инструкциите, ще бъдат отправяни и компенсирани изцяло от него.
11. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че направената от него поръчка за записване на видео подлежи на последващо одобрение и приемане от страна на сайта, към който е отправена и че сайта няма задължение да записва всички видеа, за които е получил уведомление на профила си, че са поръчани от Потребители за записване от него и има право да избира кои видеа да записва, респективно има право да откаже да запише поръчано от Потребител видео. Потребителят разбира и се съгласява, че сайта сам определя и решава кои инструкции на Потребител да изпълни и какво да бъде съдържанието на записаното от него видео, като сайта може да откаже да запише поръчано от Потребител видео, ако не одобрява инструкциите на Потребителя или по друга причина, която той не е длъжен да мотивира. При отказ на сайта да запише поръчано видео, Платформата ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от последния цена за видеото, което не е записано без да дължат,каквото и да е допълнително обещетение и компенсация.
12. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че въпреки че сайта не е отказал изрично записването на видео, той може да не изпълни поръчката в срока по т. 8 по-горе от настоящия раздел. В този случай Платформата ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от последния цена за видеото, което не е записано, без сайта да дължи на Потребителя каквото и да е друго обезщетение или компенсация.

13. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че всяко видео може да се ползва от него само за лични и некомерсиални цели, включително да бъде споделяно в профилите му в социалните им мрежи, както и че Потребителят има право да ползва видеото само и единствено в неговата цялост, без да бъде обработвано допълнително.
14. С извършване на поръчка за записване на видео на Платформата Потребителят разрешава на сайта да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с поръчката за записване на видео, включително в случай на предявени претенции от или към Потребителя във връзка с поръчачано и/или ползвано от него видео.

15. В случай че сайта не е изпълнил съществена част от инструкциите на Потребителя за съдържание на видеото, Потребителят има право да отправи искане до сайта чрез Платформата за презаписване на видеото съгласно дадените първоначални инструкции. Потребителят няма право да иска презаписване на видео, с което да отправя към сайта нови инструкции за съдържанието на видеото. В случай че сайта не изпълни отново съществена част от инструкциите на Потребителя при презаписването на видеото, сайта ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от него цена за поръчаното видео, без сайта да дължи на Потребителя каквото и да е друго обезщетение или компенсация. Ако Потребителят иска презаписване на видео, с което отправя към сайта нови инструкции за съдържанието на видеото, той дължи плащане както за вече записаното видео, така и за презаписа му.
16. В случай че Потребител е предявил претенция за съдържанието на видео, записано от сайта съгласно т. 17 по-горе, и след презаписване на същото сайта отново не е изпълнил инструкциите, сайта ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от него цена за поръчаното видео, без да дължи на Потребителя каквото и да е друго обезщетение или компенсация. Преценката за това, дали неизпълнението на инструкциите е съществено или не се прави от сайта.
17. Потребителите нямат право да изискват презаписване на видео по причини, които са извън допусната от сайта, записал видеото, съществена грешка и/или непълнота в съдържанието му, съгласно дадените от Потребителя инструкции за същото. Преценката за това, дали грешката или непълнотата са съществени или не, се прави от сайта.
18. Потребителите, които са поръчали и платили цената за поздравително видео, изпълнено от сайта, имат възможност да разрешат на сайта да направи това видео публично, като бъде видимо на Платформата. В този случай всички лица, посетили Платформата, ще могат да видят видеото неограничен брой пъти.
19. Потребителят, носи отговорност за поръчване на видеата Платформата.
24. Всички отношения на Потребителя със сайта се уреждат от името на и за сметка на Потребителя.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ВИДЕО


1. Цената на Услугата за записване на видео е в размер, определен от сайта за записване на видео за Потребител - физическо лице, и е посочена на Платформата. Цената на Услугата за записване на видео е в български лева и е крайна цена с включени всички данъци и такси, освен ако в Платформата не е посочено друго.
2. Цената на Услугата за записване на видео не зависи от продължителността на записаното видео.
3. Цената на Услугата за записване на видео е различна за всеки тип видео.
4. Цената на Услугата за записване на видео, срещу която сайта се задължава да я предостави на Потребителя, е тази, посочена на Платформата към момента на извършване на поръчката от Потребителя, освен в случаи на очевидна грешка.
5. Крайната дължима от Потребителя сума представлява сбор от цената на всички отделни видеа, които Потребителят е поръчал.
6. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че сайтанима право да променя по собствена преценка, по всяко време и без предизвестие цената за записване на видео от Профила си, като такива промени няма да засягат поръчки за видеа, които вече са платени от Потребител към момента на промяната.
7. Платформата изисква цената за записване на видео да бъде платена предварително от Потребителя в пълен размер. Условие за завършване на поръчката за записване на видео е Потребителят да е заплатил пълната цена, определена от сайта за записване на видео. Заплащането на цената дава възможност на Потребителя да получи видеото, както и за неговото ползване за в бъдеще съгласно условията на настоящите Общи условия. Правото на получаване и ползване на видео възниква след заплащане на съответната цена.
8. Платформата не дължи предоставянето на Услуга , която не е изрично поръчана и платена от Потребителя.
9. Платформата може да предоставя отстъпки за Услугите, предлагани на Платформата, съгласно изискванията на българското законодателство и правила, определени от Платформата. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпките могат да се предоставят чрез промо кодове или под други различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
10. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на едно и също видео.
11. Сайта не дължи връщане на вече платени суми за поръчани видеа. Дори Потребителят да реши да прекрати едностранно ползването на Услугата, предлагана на Платформата, това прекратяване се счита за влязло в сила за поръчки, които не са завършени, респективно не е платената цената за същите.


V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Плащането се извършва от Потребителите с дебитна или кредитна карта,издадени САМО от български банки чрез виртуален пос терминал на лицензиран посредник, посочен в правилата за плащания, публикувани на Платформата. Сайта има право да добавя начини за плащане на Услугите чрез интеграция с трети страни. Пълният списък на партньорите на сайта в това отношение можете да намерите в секцията Плащания в Профила на Потребителя..
2. Всички плащания се извършват само в български лева.

3. Сайта не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на сайта.
4. Потребителят разбира и се съгласява, че при плащане с банкова карта или други средства за електронно разплащане може на Потребителя да бъдат начислени банкови, преводни или други такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/разплащателна институция.
5. Всички банкови и други такси, банкови комисионни и комисионни на трети лица във връзка с плащането и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Потребителя. Потребителят се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че сайта да получи пълния размер на цената за записване на видео, определена от сайта.
6.В случай че Потребителят изиска издаването и има право да получи фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за записване на видео, Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство при поръчката за записване на видео. Потребителят потвърждава, че е запознат и се съгласява, че фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за записване на видео, в случай че има право да получи такива, се издава/т от сайта.


VI. ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ САЙТА НА ПОТРЕБИТЕЛ

1. Посредникът има право да откаже да изпълни поръчка на видео, на Потребител, в това число да откаже завършване или изпълнение на поръчка за записване на видео, както и предаване на записано видео , без да носи отговорност за неизпълнение и без да дължи обезщетение или друг вид действие или плащане към Потребител, когато:
а) Потребителят е некоректен;
б) информацията, предоставена от Потребителя, е непълна, невярна или невалидна;
в) действията на Потребителя могат да увредят сайта или свързани с него лица;
г) поведението на Потребителя противоречи на настоящите Общи условия, както и ако поведението на Потребителя противоречи на морала или търговските практики, без да е нужно Потребителя да нарушава закона;
д) Потребителят не е заплатил пълния размер на цената за записване видео,упомената на Платформата.
2. Отказът се съобщава на Потребителя, ако последният е предоставил валидни данни за контакт. В този случай сайтаа не носи отговорност за неизпълнение.
3. Сайта има право да третира Потребител като некоректен и в случаите, когато:
а) е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
б) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на сайта;
в) са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо модела на сайта.


VII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Вида на лични данни, които сайта събира и обработва, начина на ползване и защита на личните данни са описани в Политиката за защита на личните данни на сайта, представляваща отделен документ.
. В случай че Потребителят извършва поръчка на видео на Платформата, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за поръчката, че е съгласен с и приема Политиката за защита на личните данни на сайта.


VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАТФОРМАТА

1. Платформата предоставя на Потребителите информация за услуги на сайта и предоставя на Потребителите функционалности, свързани с поръчване и получаване на видеа, записани на Платформата, срещу заплащане на определена от сайта цена, при спазване от страна на Потребителите на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните Услуги.
2. Доставчик на услугите е сайта, а поръчващ и получател на Услугите е Потребителят.
3. Данните и информацията, включени в Профилите на Потребители и базата данни на Платформата, както и цялата информация относно същите, са предоставени от съответните Потребители и те са отговорни за цялата информация и данни, които предлагат чрез Платформата.IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Права на Потребителя
1. Потребителят има право да ползва Услугите, предлагани чрез Платформата, докато спазва задълженията си съгласно настоящите Общи условия и заплаща надлежно и в срок указаните от сайта цени за записване на видеа.
2. Потребителят има право да поиска от сайт, който е записал видео по негова поръчка, да му предостави изискуеми по закон документи, нужни на Потребителя за упражняване и изпълнение на негови законоустановени права и задължения, включително за осчетоводяване на плащанията. При издаване на фактура от сайта, тя се издава на името на Потребителя, а не на сайта.
3. Потребителят има право да направи профила си на Платформата неактивен за неопределен период от време. При повторно активиране на Профила Потребителят има право да направи повторна преценка дали да одобри или не регистрацията на Профил на Потребителя.
4. Потребителят има право да се откаже от ползване на Платформата и от Услугите, предоставяни чрез нея, по всяко време, като изтрие Профила си чрез избиране на функцията “Изтрий профила” или друга аналогична функция на Платформата. В този случай, Потребителят дължи плащане на всички поръчани от него Voiz видеа, преди момента на отказ / изтриване/деактивиране на Профила му, ако изрично не е отказал да завърши поръчката за същите по реда на тези Общи условия.

Права на сайта
5. Потребителят разбира и се съгласява, че сайта има достъп до всички данни и материали, качени от Потребителя на Платформата, и има правото самостоятелно да решава кои действия на Потребителя представляват нарушение на настоящите Общи условия, закона и/или правата на Трети страни, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
6. Потребителят разбира и се съгласява, че сайта има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Платформата или която и да е част от нея, при нарушаване или подозрение за нарушение на Общите условия, на закона , по своя преценка едностранно и без предупреждение или предизвестие да преустанови предоставянето на Потребителя на Услугите, да спре достъпа на Потребителя до Платформата, както и да изтрие/прекрати/блокира Профила на Потребителя временно или за постоянно без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя. Сайта има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива и материали на Потребителя, качени на Платформата, включително инструкции за съдържание на видео, в случай че има такава възможност. В този случай прекратяването на услуги и изтриването на информация няма да се счита за неизпълнение на договора, както и в този случай сайта не носи отговорност за загуба на данни от Потребителя или друг вид претърпени от Потребителя или от Трети лица вреди или пропуснати ползи.
7. Сайта има право едностранно и без предупреждение или предизвестие да прекрати временно или постоянно предоставянето на посредническите услуги на Потребителя, както и да изтрие цялата налична информация на Потребителя, качена на Платформата, включително инструкции за съдържание на видео, ако установи, че тя съдържа информация, нарушаваща законите на Република България, европейското законодателство или друга държава, правата на Трети лица или настоящите Общи условия. В този случай Потребителят дължи на сайта обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от сайта във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на услугите и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на сайта и сайта не дължи каквито и да е обезщетения или друг вид компенсации на Потребителя.
8. Сайта има право едностранно и без предупреждение или предизвестие да спре или прекрати временно или постоянно достъпа на Потребителя до предоставяните посреднически услуги или да изтрие качената от Потребителя информация на Платформата, в случай че по вина и/или вследствие действията на Потребителя, включително при нарушение на законови разпоредби, права на Трети лица или на тези Общи условия, сайта бъде санкциониран от своите контрагенти или други трети лица, включително ако му бъде наложена имуществена санкция, ако бъдат ограничени правата му за ползване на услуги, бъдат му отнети привилегии, бъде включен в т.нар. черни списъци или получи предупреждение за подобна санкция. В този случай Потребителят дължи на сайта обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от сайта във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на Услугите и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на сайта и сайта не дължи каквито и да е обезщетения или друг вид компенсации на Потребителя.
9. Сайта има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Услугите на Потребителите , които предоставя чрез Платформата, да променя условията, начина за достъп, регистрация и т.н. Сайта не носи отговорност пред Потребителя за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя вследствие на ограничаване или промяна на Услугите , които предоставя чрез Платформата. Когато тези промени водят до изменение на настоящите Общи условия се прилага процедурата по раздел XXI по-долу.
10. Сайта може да включва към своите Услуги и услуги, предоставени от Трети страни. Сайта не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги от Трети страни и не носи отговорност за вреди на Потребителя вследствие на проблеми с услугите от тези Трети страни.
11. Сайта не носи отговорност за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения, резултат от действия или бездействия на Трети страни, които не са под контрола на сайта.
12. Сайта не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Потребителите, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на Потребителите.
13. Сайта има право да преглежда съдържанието на публикуваната от Потребителя информация на Платформата, да изисква от Потребителя премахването ѝ или сам да премахва определени материали, ако чрез тях се нарушават действащото законодателство, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
14. Потребителят се съгласява, че сайта не носи отговорност за Услугите към потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, тъй като не е търговец или доставчик на предлаганите и/или продаваните Услуги, извършвани от Платформата.
15. Потребителят се съгласява, че при възникнал спор с Трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на сайта, Потребителят се задължава да обезщети сайта за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от действия или бездействия на Потребителя, включително когато Потребителят е посочил неверни данни, нарушил е закона, правата на Трети лица, авторските или сродни права на сайта, лични данни, правилата на конкуренцията и др.
16. Потребителят също така се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва сайта от и срещу всякакви претенции, съдебни дела, задължения, загуби, глоби, санкции, щети и разноски, произтичащи от действия или пропуски на сайта или негови представители, служители, изпълнители и други във връзка с Услугите, които не са изрично описани като задължения на сайта, включително, но не само, когато тези Услуги не отговарят на изявените от Потребителя нужди.

Отговорност и задължения на Потребителя
17. При ползването на Платформата и на Услугите, предлагани на нея, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, приложимите международни закони, правото на Европейския съюз и на страната, от която е Потребителят или от която ползва Услугите, указанията на Платформата и допълнителните указания на сайта, правилата на морала и добрите нрави, както и да зачита правата и законните интереси на Третите лица.
18. Потребителят се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува в Платформата връзки към информация, както и инструкции за съдържание на видео, данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание:
18.1. които противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз, на страната, от която е Потребителят или от която ползва Услугите или нарушават права на която и да е Трета страна или които съдържат лични данни;
18.2. които пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;
18.3. които увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза;
18.4. които нарушават имуществени или неимуществени права на Трети лица, включително авторски права и сродните им права;
18.5. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;
18.6. които съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;
18.7. заблуждаващи и неверни материали или сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация.
19. Потребителят се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Платформата, включително, но не само, да не пречи на достъпа на Трети лица до нея, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други Потребители, посетители и други Трети лица, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, Партньори, посетители и други Трети лица.
20. Потребителят се задължава да не извършва чрез Платформата забранени дейности или дейност без наличието на разрешение/регистрация/лиценз за извършване на тази дейност, ако такива са изискуеми от закона.
21. Потребителят се задължава да уведомява незабавно сайта за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на Платформата, включително от негови представители или Трети лица.
22. Потребителят няма право да използва или да разрешава на Трети лица да използват Платформата , за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
23. Потребителят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му (имейл адрес и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през Платформата. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Потребителят незабавно трябва да уведоми сайта. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Потребителя или през Платформата, с използването на данните на Потребителя, са направени от него лично и той носи отговорност за тях.
24. Когато Потребителят предостави достъп за ползване и управление на неговия Профил на Трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои, като се задължава да обезщети сайта за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от Трети лица, на които Потребителят е предоставил достъп, включително по невнимание или грешка.
25. Във всички случаи Потребителят носи отговорност и се задължава да обезщети сайта за всички вреди (загуби и пропуснати ползи), които е причинил пряко или косвено на сайта, вследствие на нарушаване на закона, на правата на Трети лица или тези Общи условия от страна на Потребителя, включително свързани с извършване на операции чрез Платформата, с неправилното, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Платформата и/или публикуване на съдържание.
26. Потребителят се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за сайта или за Трето лице. Сайта си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали. При неизпълнение на тези задължения, Потребителят дължи на сайта заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за всяко нарушение поотделно.
27. При неправомерно и непозволено ползване на Услугите, предоставяни чрез Платформата, Потребителят носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на сайта. При констатиране на такива действия сайта има право да преустановява предоставянето на Услугите и да спре достъпа на Потребителя до Платформата без да носи отговорност за вреди или загуба на данни от страна на Потребителя. Непозволено ползване е налице и когато при ползването на Услугите се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на техниката на сайта, включително надвишаването на лимита от процесорно време, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законовите разпоредби, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
28. Потребителят няма право да предоставя като свои Услугите, получени от сайта.
29. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползване на Услугите компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет.
30. При възникнал проблем с достъпа или ползването на Платформата Потребителят ще уведоми сайта на имейл адрес, публикуван в Платформата, или чрез контактната форма на Платформата. Сайта ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.

Отговорност и задължения на сайта
31. Сайта няма задължение да извършва наблюдение на информацията и материалите, които Потребителят качва на Платформата, както и да проверява дали те отговарят на действащото законодателство, дали нарушават правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
32. Сайта не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание, както и за дейността на Потребителя.
33. Предоставяните от сайта услуги не обхващат осигуряване на компютърно оборудване, софтуер и свързаност за пренос на бази данни или информационни пакети и ползване на Услугите като цяло. Сайта не носи отговорност, ако Потребителят не може да ползва Услугите, предлагани на Платформата, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на сайта (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
34. Сайта не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните от него услуги.
35. Сайта не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Потребителя или от Трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите или достъпа на Потребителя до Платформата и/или Услугите, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Потребителя и упражняване на свързани с това права на сайта.
36. Сайта не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него услуги или за невъзможност за достъп до Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на Трети лица, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на Трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, като Сайта ще предприеме всички разумни мерки за ограничаването на подобни интервенции.
37. Сайта не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него услуги или за невъзможност за достъп до Услуги при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на Услугите, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в следствие от извършвани тестове от страна на Посредника с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. Сайта няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
38. Цялото съдържание на Платформата се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от страна на сайта от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, сайта не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за каквито и да е цели или резултат от предоставените Услуги.
39. С настоящото сайта отхвърля и изключва всякакви декларации или гаранции, че Платформата е съвместима с всяка операционна система, мобилно устройство, компютърна платформа или браузъри, които Потребителят може да избере да използва, освен тези, изрично препоръчани от Посредника. Освен това, Посредникът отхвърля всякакви гаранции, че Платформата, включително всякакви бъдещи корекции, изменения, актуализации, подобрения, нови версии или нови модели, ще бъдат съвместими с нови версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри в рамките на определено време или въобще.
40. Сайта не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки.
41. Сайта осигурява разумна техническа защита на Платформата.
42. Сайта не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за видеа, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.
43. Сайта не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, когато не е отстранена при първа възможност, както и когато Потребителят или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали Платформата без да спазват тези Общи условия, указанията на сайта или разпоредбите на закона.
44. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, сайта е длъжен да предостави всяка информация и материали, с която разполага. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, сайта съхранява материалите на Потребителя, разположени на сървърите му, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на сайта или на Трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.


X. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Потребителят разбира и се съгласява, че целият риск, произтичащ от достъпа и използването на Платформата, остава за Потребителя. Нито сайта, нито някоя Трета страна, участваща в създаването, производството или доставката на Платформата или каквито и да било услуги, предоставяни чрез Платформата, не носи отговорност за преки, случайни, специални, примерни или последващи вреди, включително пропуснати ползи, загуба на данни или загуба на репутация, прекъсване на услугата, повреда на компютър, мобилно устройство или повреда в системата или за всякакви щети от лични или телесни наранявания или емоционални страдания, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, от използването или невъзможността да се използва Платформата или всякакви услуги, предоставяни чрез Платформата, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), отговорност за продукт или услуга или друга правна теория и независимо дали Посредникът е бил информиран за възможността за такава вреда или не.
2. Посредникът не носи отговорност пред Потребителя за:
2.1. Унищожаване или загуба на данни, собственост на Потребителя, по причини, независещи от сайта;
2.2. Неспособност на Потребителя да използва Платформата;
2.3. Претенции от Трети лица срещу Потребителя при и по повод ползването на Платформата;
2.4. Незаконосъобразно използване на Платформата от страна на Потребителя;
2.5. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Потребителя;
2.6. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Трети лица, които са извън контрола на сайта;
2.7. Ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на сайта (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
3. Във всички случаи отговорността на сайта, когато тя може да бъде ангажирана, се ограничава до размера на сумата, заплатена от Потребителя за дадена Услуга, която същият не е получил по причини, за които сайта виновно отговаря.


XI. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

По отношение на Платформата
1. Цялото съдържание на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Извън информацията относно Потребителите, всички права върху съдържанието на Платформата и всички материали, качени на Платформата, принадлежат на сайта (включително наличните база данни) и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на сайта и на императивните разпоредби на българското законодателство.
2. Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на сайта и сайта притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности, свързани със Платформата. Сайта е собственик и на домейна на Платформата с всички възможни разширения. Копирането и използването им пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от сайта е забранено и представлява грубо нарушение на правата на сайта и на императивните разпоредби на българското законодателство.
3. Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Потребителя на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Посредника или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Посредника или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Посредникът си запазва всички такива права.
4. Във всички случаи, независимо дали са изрично изброени по-горе, Потребителят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата, включително материали от видеа на други Потребители и Партньори.

5. Потребителят няма право на достъп до програмния код на Платформата и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Потребителя за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на сайта.
6. Потребителите получават само право да ползват Платформата съгласно обичайното ѝ предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Платформата, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да премахват авторски права или други знаци за права на интелектуална собственост, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри и други. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време.
7. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Посредникът има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Потребителя без да дължи обезщетение на Потребителя, както и да иска от Потребителя обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Потребителя.
8. Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Платформата от негово име и за негова сметка, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на сайта съгласно настоящия раздел.
9. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на сайта са валидни за всички Трети лица, независимо дали са регистрирани в Платформата, като при нарушение сайта има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Третите лица.
10.При копиране или възпроизвеждане на информация от Потребител вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на сайта, сайта има правото да претендира от този Потребител обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди и пропуснати ползи в пълен размер.
12. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Платформата.

По отношение на видео поздравите
13. Потребителят, поръчал и платил цената за видео придобива неизключителното право да използва видеото единствено в неговата цялост. Потребителят няма право да преработва, адаптира, синхронизира, превежда, приспособява и внася какъвто и да е вид промени видеото и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, включване и използване на видеото или части от него в създаване на нови, производни видео и други произведения или каквито и да е други материали.
14. Потребителите имат право да ползватнвидеото само за лични, некомерсиални цели. Потребителите нямат право да ползват видеата за друга цел, извън посочената в т. 13 по-горе от настоящия раздел, като при ползването Потребителите нямат право и следва да се въздържат от всякакви действия, с които могат да злепоставят свои конкуренти и/или да нарушат законни права и интереси на Трети страни или разпоредби на действащото законодателство. При нарушаването на това задължение, Потребителят носи отговорност спрямо сайта и Трети лица.
15. Всеки вид ползване или действие с поздрав и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, извън изрично предоставеното право за ползване, описано тук, представлява грубо нарушение от страна на Потребителя на правата на сайта и на императивните разпоредби на българското законодателство. Ползването на видеото и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, което не е изрично описано тук и без предварително писмено разрешение отсайта е забранено и представлява грубо нарушение на правата на сайта и на императивните разпоредби на българското законодателство.
16. Правото на ползване на видео се прекратява автоматично при нарушаване на настоящите Общи условия.
17. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, сайта има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Потребителя без да дължи обезщетение на Потребителя, както и да иска от Потребителя обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Потребителя. Право на претенция може да има и модела,записал видеото.
18. Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Платформата от негово име и за негова сметка, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на сайта и модела съгласно настоящия раздел.
19. Потребителите дават изричното си съгласие всички видеа, поръчани от тях, да се използват за реклама и популяризация на Платформата и по начин, какъвто сайта сметне за подходящ, без ограничения и без да се дължи каквото и да е възнаграждение от сайта или модела на Потребителя.


XII. РЕКЛАМАЦИИ

1. Потребителят, който има статут на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да предяви рекламация към сайта, когато предоставената на Платформатамуслуга очевидно не съответства на услугата, договорена между Потребителя и сайта в настоящите Общи условия.
2. Рекламациите във връзка с услугите могат да бъдат направени в рамките на 14 дни от установяването на несъответствието на услугата.
3. Рекламацията може да бъде предявена в електронна или писмена форма до упълномощен представител на Платформата, по имейл на следния имейл адрес: [email protected] по куриер или по пощата, или лично на адреса на платформата, посоен най-горе.
4. При предявяване на претенция Потребителят трябва да посочи своите данни, предмета на рекламацията и адреса за контакт, включително адрес на електронна поща. При подаване на рекламацията Потребителят прилага документите, на които тя се основава, включително: платежни документи, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с уговореното и други документи, подкрепящи претенцията.
5. Сайта не може да приеме рекламацията, ако не е представена съответната документация или подходяща алтернатива.
6. Екипът на сайта ще разгледа надлежно подадените рекламации/оплаквания в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Потребителя.
7. Когато е предоставена несъответстваща услуга, в рамките на един месец от получаване на основателна рекламация сайта ще предостави услуга, която съответства на настоящите Общи условия.
8. Потребителят няма право на рекламации, ако несъответствието на услугите се дължи на действия или пропуски на Потребителя или на Трети страни.
9. Потребителите разбират и се съгласяват, че всички рекламации на Потребители, свързани с видео поздравите следва да се предявяват директно към платформата.
XIII. ПРАВО НА ОТКАЗ

1. Сайта уведомява Потребителя, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребители, че съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите той има право да се откаже от Договора за услуга (като договор от разстояние или извън работното място) в срок до 14 дни от датата на сключването му чрез приемане на настоящите Общи условия. Съгласно чл. 57, ал. 1 обаче разпоредбите на чл. 50-56 от Закона за защита на потребителите относно правото на отказ на Потребителя не се прилагат за договорите за услуги след пълното изпълнение на услугата и когато изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на Потребителя и с потвърждението на Потребителя, че той или тя ще загуби правото си на отказ след пълното изпълнение на договора от търговеца.
2. С настоящото Потребителят декларира изричното си съгласие и приема, че след като започва да използва услугата, която се предоставя от Платформата, губи правото си на отказ. С настоящото Потребителят дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на договора. Потребителят разбира, че губи правото си на отказ със съгласието си да започне изпълнението на договора.
3. Преди да започне ползването на услугата, която е поръчал, Потребителят има право да се откаже от договора за услуга, без да посочва причини за това, не по-късно от 14 дни след сключването на договора за услуга чрез приемане на настоящите Общи условия. Отказът се осъществява чрез изпращане на съобщение до Платформата, по имейл на следния имейл адрес: [email protected] или на друг адрес на електронна поща, посочен на Платформата, по куриер или по пощата, или лично на адреса на платформата, посочен най-горе. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Платформата за решението си да се откаже от договора за услуга с недвусмислено изявление.
4. Отказът може да се извърши чрез попълване и изпращане на следния формуляр, но използването му е по избор:
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ
До „ДЖАНГА” ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206422448, със седалище и адрес на управление в град София, ул.Методи Кусевич 28, представлявано от Управителя Велислава Ивайлова Георгиева.
С настоящото Ви уведомявам, че искам да се откажа от Договора за услуга с Платформата.
Дата на сключване: ................................. (посочете датата на приемане на Общите условия)
Имена на потребителя: ...................................................... (въведете имената си)
Адрес на потребителя: .............................................................................. (въведете Вашия адрес)
Имейл адрес на потребителя: .............................................................................. (въведете Вашия имейл адрес)
Подпис на потребителя: ............................... .... ... (ако формулярът е на хартиен носител)
Дата на уведомлението: ................
5. При отказ сайта връща на Потребителя всички предплатени и неизползвани суми в рамките на 14 дни от отказа, в случай че има такива.
6. Ако възстановяването е дължимо по закон, сайта ще възстанови сумите, като използва същия метод на плащане, използван от Потребителя при първоначалната транзакция. Евентуалните разходи за входящи преводи или загуби от обменни курсове, както и начислените от банката комисиони, са за сметка на Потребителя. Отговорността за доказване на надлежно упражненото право на отказ е на Потребителя.


XIV. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между Страните се прекратява и при преустановяване на дейността на сайта или прекратяване поддържането на Платформата без сайта да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя.
2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, всяка от Страните може да развали или прекрати настоящия договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на услугата с договора е незначително.
3. Прекратяването може да настъпи и:
a) по взаимно съгласие на Страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по имейл или чрез Платформата;

b) при упражняване на правото на отказ от Потребителя, съгласно Закона за защита на потребителите;
c) при упражняване на правото на отказ от Потребителя, съгласно раздел IX, т. 4.
4. Във всички случаи на прекратяване на договора сайта има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Потребителя от Платформата без да дължи уведомление, предизвестие или обезщетение на Потребителя.
5. При прекратяване или разваляне всички права и задължения на Страните се прекратяват, изключение на това, че Потребителят няма да бъде освободен от задължението си да заплати на сайта всички суми, дължими или които ще станат дължими към датата на прекратяването.


XV. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

1. Сайта има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Платформата.
2. Сайта има право да преустанови предлаганите услуги временно или за постоянно, включително ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи сайта предупреждава Потребителя чрез Платформата.
3. В тези случаи сайта не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Потребителя.
4. Сайта не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от сайта.


XVI. КОМУНИКАЦИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. С попълването на данните и координати за връзка Потребителят дава изричното си съгласие сайта да ползва всички технически средства за комуникация с Потребителя, за които Потребителят е посочил координати за връзка.
2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Потребителя не задължава сайта да осъществи контакт с Потребителя.
3. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Потребителя е български.


XVII. УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Всички уведомления във връзка с договора за услуга и настоящите Общи условия ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез Платформата.
Уведомления до сайта:
Адрес: пощенският адрес на сайта, посочен най-горе.
Имейл: [email protected]
Уведомления до Потребителя: както е посочено в поръчката за записване на видео.
2. Потребителят приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена с извършване на следните действия от страна на Потребителя: изпращане на съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на Платформата със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) на Платформата и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


XVIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

1. Всички посетители на Платформаta, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Посредника, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за сайта или за Трето лице. Сайта си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.


XIX. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целите Общи условия или на други техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


XX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Никоя от Страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение, частично или изцяло, на задълженията си по настоящия договор, в случай че и доколкото това забавяне или неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорни обстоятелства са събития извън контрола на Страната, които възникват след датата на сключване на договора за услуги и които не са разумно предвидими към момента на сключването му и чието въздействие не може да бъде преодоляно без неоправдани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Форсмажорните обстоятелства включват (но не само) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни климатични условия, епидемии, пандемии, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването.
2. Ако някоя от Страните бъде засегната от форсмажорни обстоятелства, тя ще уведоми във възможно най-кратък срок другата страна в писмен вид или чрез Платформата и ще предприеме всички разумни стъпки за намаляване на ефекта от форсмажорните обстоятелства.
3. Ако форсмажорно събитие доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от Страните за период от четири (4) седмици или повече, всяка от Страните има право да прекрати настоящия договор с незабавно действие, без да носи отговорност към другата Страна.
4. Потребителят се съгласява и разбира, че не може да използва форсмажорното обстоятелство като правно основание за забавяне или липса на плащане, в случай че такова се дължи.
5. Сайта не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Потребителя или към Трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Потребителя или друго лице.


XXI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ1. Сайта си запазва правото по всяко време да променя едностранно Общите условия. При извършване на промени в Общите условия, Сайта ще уведоми Потребителя по мейл или с нотификация чрез Платформата, като може да публикува на видно място в Платформата. Сайта ще уведомява Потребителя за всякакви изменения на Общите условия не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди тяхното влизане в сила. Измененията в Общите условия не засягат услугите преди изтичане на 15-дневният срок на предизвестие.
2. В случай че Потребител не желае да бъде обвързан с променените Общи условия и да ползва Услугите след влизане в сила на изменените Общи условия, той има право да прекрати договорните си отношения с Посредника и ползването на Платформата, като уведоми Посредника за това преди изтичане на срока на предизвестието по предходната точка.
3. Потребителят може да се откаже от посочения в т. 1 срок на предизвестие чрез писмено изявление, включително по електронна поща или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно т. 1.
4. Ако Потребителят не уведоми сайта съгласно т. 2, както и ако извърши действия в Платформата или продължи да ползва услугите на Посредника чрез Платформата, се счита, че е приел промените.
5. Срокът на предизвестие, посочен в т. 1, не се прилага в случаите, когато сайта:
a) е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите Общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в т. 1;
б) трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на услугите, Потребителите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.
6. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени поръчки за записване на видеа.
7. При всички случаи, изброени в този раздел, сайта не носи отговорност за щети и пропуснати ползи на Потребителя .


XXII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


XXIII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Евентуалните спорове, възникнали между сайта и Потребителя във връзка с Услугите, предоставяни чрез Платформата, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния български съд, освен ако Страните не са уговорили друго.
2. По отношение на Потребители, имащи качеството на потребители по Закон за защита на потребителите, всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с Договора за услуга или неговото нарушаване, прекратяване или невалидност, могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и съгласно Закона за защита на потребителите. Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage и http://www.mi.government.bg/en/themes/spisak-na-organite-za-alternative-reshavane-na-user-porno-electronic-platforma-za-onlain- 1608-0.html).


XXIV. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1. Ако в качеството Ви на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите смятате, че сме нарушили правата ви като потребител, можете да подадете оплакване до компетентния орган в България – Комисията за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: www.kzp.bg. Можете също така да подадете оплакването си в държавата, в която живеете, на работното си място или на място, където смятате, че нарушаваме правата ви.


XXV. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

1. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
a) името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на фирмата
b) всички характеристики на услугите, предоставяни от сайта;
c) наличност на услугите;
d) информация за съдържанието, предназначението и начина на използване на услугите;
e) крайна цената на услугите с включени всички данъци и такси, ако има такива;
f) начина и сроковете на плащане и другите условия на предоставяне на услугите, ако има такива;
g) периода, за който цената на услугите е в сила;
h) условията за ползване на услугите;
i) условията, срока и начина за рекламация и отказ;
j) опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на Услугите;
k) информация за контакт със сайта, включително по телефон и електронна поща;
l) техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
m) техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
n) съгласието на Потребителя с настоящите Общи условия и придружаващия ги договор за услуга ще се съхраняват в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от платформата;
o) договорът със сайта се сключва на български език;
2. Потребителят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние за ползване на Платформата.