Политика за поверителност
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
за нашите ПОТРЕБИТЕЛИ

Тази политика за поверителност има за цел да помогне Потребителите в Платформата да разберат какви лични данни събираме за тях, защо ги събираме и какво правим с тях.

Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.
Настоящата Политика за защита на лични данни важи за Вашите лични данни, когато посещавате https://velifans.com/ и не важи за други сайтове и/или услуги.


КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, предоставящо ви услуги в качеството на Администратор на лични данни е „Вели Лове" ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206422448, със седалище и адрес на управление в град София, УЛ.Методи Кусевич № 28, представлявано от Управителя Велислава Ивайлова Георгиева, e-mail: [email protected]


ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.
Ние събираме и обработваме личните данни само на законово основание. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин Вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители или ползватели на Платформата velifans.com, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, както е изрично описано по-долу и в Общите условия на Платформата velifans.com.

Личните данни на Потребителите се обработват с правно основание и на базата на сключения с Платформата velifans.com договор за ползване на Платформата velifans.com, обективиран в Общите условия на Платформата velifans.com.

Обработваме следните лични данни за Потребителите в Платформата velifans.com:
1. Данни от формуляра за поръчка на Потребителя – (1) име и фамилия; (2) адрес на електронна поща (имейл); (3) парола; (4) телефонен номер. Данните се обработват с цел идентифициране на лицето като Потребител. Данните за контакт се обработват и с цел установяване на контакт с Потребител във връзка със запис и ползване на видеа, уреждане на претенции и други права и задължения на страните.
2. Данни от инструкциите за запис на видео. Данните се обработват в Платформата с цел запис на видео, поръчано от Потребител.
3. Видео поздрави, записвани от модела на сайта. Данните се обработват с цел предоставяне на услугите чрез Платформата, а именно - запис на видео съдържание и предоставянето му на Потребителите на Платформата velifans.com Видеозаписите ще бъде публични и видими за всеки посетител и ползвател на Платформата, както и ще могат да се ползват за реклама и популяризация на Платформата.
4. Данни за банковите карти на Потребителите се събират и обработват от третите лица - доставчици на платежни услуги, чрез които се извършват плащанията, но не и от Администратора . Данните се обработват с цел изплащане на възнаграждения на сайта и връщане на платени възнаграждения и за тях се прилагат политиките за защита на лични данни на съответния доставчик на платежна услуга, посочен в Платформата.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.


МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които са ни предоставени доброволно. Това означава, че всяко лице носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическа възможност да контролираме дали ни предоставяте данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания, включително по отношение на изображения и видеозаписи на трети лица.
Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави лични данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на изображения и видеозаписи на трети лица.


МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни (освен ако поради естеството и целта на обработване тези данни не са публикувани в Платформата velifans.com). Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал е длъжен да обработва личните данни съгласно указанията ни относно законосъобразността, поверителността, етиката и подходящото използване на данните.


МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме услуги само на лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, без да е предоставена описаната декларация, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.
Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.


СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

Данните, описани по-горе, съхраняваме до 5 (пет) години от прекратяване на участието в Платформата и ползването на услугите на Партньорите и Администратора с оглед общата погасителна давност съгласно българското законодателство.
Данните, получени чрез контактната ни форма, съхраняваме до 6 (шест) месеца с оглед създаването и уреждането на договорни отношения.


ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

За упражняване на правата и изпълнение на задълженията ни във връзка предоставянето на нашите услуги, ние сме ангажирали доставчици на продукти/услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите дейности няма да е възможно. Когато това се изисква/позволява от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени на трети лица във връзка със счетоводно или правно обработване, одиторски услуги, извършване на банкови плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

Данните от Профила на Потребителя и записаните от него видеа, качени на Платформата velifans.com, са публични и видими за всички лица, посетили Платформата velifans.com. Администраторът има право да включва тези данни и да ги разпространява в рекламни и промоционални материали за дейността на Платформата velifans.com.
Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.


ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:
- имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от Вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни;
- имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на Ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение и/или за изпълнението на задача от обществен интерес, и/или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;
- имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.
- имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;
- имате право да направите пред отговорника по защита на лични данни възражение срещу такова обработване на Вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до отговорника по защита на личните данни. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, Моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни и/или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 (тридесет) дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.


НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба пред съд или до надзорния орган в Република България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.
Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете и/или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата Ви.